زندگی ریاضیات است. خوبی ها را جمع کنید، دعوا ها را منفی کنید. شادی ها را ضرب کنید، دردها را تقسیم کنید.