معنی اسم احمدرضا
احمدرضا اسم پسرانه است، معنی احمدرضا: (عربی) 1- از نام‌های مرکب؛ 
2- کسی که به اوصاف خشنودی و ستوده متصف است. + ک احمد و رضا 

ریشه اسم احمدرضا

فراوانی اسم احمدرضا
در حال حاضر تقریباً 83750 نفر با اسم احمدرضا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد). 
طلب برداشته از Ooma