معنی اسم حدیثه
حدیثه اسم دخترانه است، معنی حدیثه: (عربی) (در قدیم) امروزی، جدید، نو 

ریشه اسم حدیثه

فراوانی اسم حدیثه
در حال حاضر تقریباً 51250 نفر با اسم حدیثه در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد). 
مطلب برداشته از Ooma